กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 (ASP-TRIGGER 6M3)

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนแรกได้ดังนั้น หากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  6
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  16 กุมภาพันธ์ 2564
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ขนาดกองทุน
  2,500 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  1,100,226,922.01 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ 0-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Market/Country and Political/Repatriation/Exchange Rate/ Liquidity/Business/Leverage/Credit

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  เสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO ระหว่างวันที่ 8-15 ก.พ. 2564 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  5,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  5,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  หากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ไม่เกิดเหตุการณ์เลิกกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น.โดยจะประกาศวันเริ่มทำการขายหน่วยลงทุนให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.07%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.05% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.50% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  1,100,226,922.01 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  6.7296 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-1.63

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

29.10

ตราสารทุน

55.92

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

Consumer Discretionary

13.04

ธนาคาร

9.80

INFORMATION TECHNOLOGY

6.37

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.78

การแพทย์

5.41

รวม

40.40

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

BAC US 6.24
BMRI IJ 4.45
BUKA IJ 4.31
3690 HK 3.83
BBL 3.56
รวม 22.39

หน่วยลงทุน

16.78

หน่วยลงทุน

XLF US

Rating

(%)NAV

7.35

XLV US

Rating

(%)NAV

3.97

KRE US

Rating

(%)NAV

3.77

1348 JP

Rating

(%)NAV

1.69

รวม

16.78

อื่นๆ

-0.17

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -19.45
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 22.72
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 16.12
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 8.97
Information Ratio -3.63
* 80% ดัชนี FTSE All-World Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 20% SET Total Return Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (16/02/2021)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -15.55 -7.30 -19.35 -26.76 -27.52
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -8.02 -3.95 -5.90 5.43 10.64
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 19.72 21.07 17.38 16.66 17.16
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 15.43 16.30 14.18 11.66 11.18
Information Ratio -1.69 -1.02 -2.40 -2.68 -3.01
* 80% ดัชนี FTSE All-World Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 20% SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -32.20
Tracking Error(%) 12.06

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
(Thai Only)
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer