กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M3)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  4
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  เต็มจำนวน
 • ประเภทโครงการ
  ตราสารหนี้
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  10 กรกฎาคม 2566
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ แต่จะกำหนดการเปิดซื้อขายเป็นรอบระยะเวลา (Roll-over) โดยจะแจ้งวันทำการซื้อขายในแต่ละรอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
 • ขนาดกองทุน
  1,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  464,365,504.92 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  ลงทุนในตราสารหนี้ และเงินฝากในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) แต่จะไม่ลงทุนใน Structured Notes
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Credit risk,Market risk,Business risk,Liquidity risk,Country and Political Risk,Repatriation Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน สามารถดูข้อมูลได้ที่เอกสารอื่นๆ
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  ไม่กำหนด
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน สามารถดูข้อมูลได้ที่เอกสารอื่นๆ
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.05% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.07% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  464,365,504.92 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  10.2472 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.17

ตราสารหนี้รัฐบาล

11.62

ตราสารหนี้รัฐบาล

BANK OF THAILAND

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

11.62

รวม

11.62

ตราสารหนี้เอกชน

88.22

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

23.67

RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A-

(%)NAV

23.67

TPI POLENE PLC.

Rating

TRIS (Issuer): A-

(%)NAV

23.67

THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB

(%)NAV

17.21

รวม

88.22

อื่นๆ

-0.01

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 1.03
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.12

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (10/07/2023)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 1.42 0.73 1.42 2.47
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.13 0.14 0.13 0.13

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer