กองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FCN-AI)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  6
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนผสม
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  30 เมษายน 2567
 • อายุโครงการ
  ประมาณ 3 ปี (ไม่ต่ำกว่ำ 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน)
 • ขนาดกองทุน
  1,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  79,811,493.84 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  ระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเน้นลงทุนใน Structured Note ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note (FCN) มีหลักทรัพย์อ้างอิงประกอบด้วยหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“หุ้นอ้างอิง”) มากกว่า 1 ตัว หลัง 6 เดือนแรก Structured Note ที่กองทุนลงทุนมีสัญญาใดสัญญาหนึ่งหรือทั้งหมดทุกสัญญาครบกำหนดไถ่ถอนโดยเข้าเงื่อนไขด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง กองทุนจะมีไว้ซึ่งหุ้นอ้างอิงโดยไม่ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก แต่จะขายหุ้นออกไปในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนมาทำรายการขายคืนและ/หรือเพื่อดำเนินการเลิกกองทุน /มีการลงทุนใน Derivative แบบซับซ้อนโดยควบคุมความเสี่ยงด้วย Absolute VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV / กองทุนนี้มีความซับซ้อน โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Structured Note/Liquidity/Market/Business/Credit/Country&Political/Repatriation/Exchange Rate Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  เสนอขายครั้งเดียวช่วง IPO : ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2567
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  1,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  แบบดุลยพินิจ : -ในช่วง 6 เดือนแรก ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ - หลังจากช่วง 6 เดือนแรก หากเข้าเงื่อนไขได้รับหุ้นอ้างอิง บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน “ทุกวันทำการซื้อขาย” จนถึงวันครบอายุกองทุน ทั้งนี้ วันทำการถัดจากวันครบอายุกองทุน บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและดำเนินการเลิกกองทุน แบบอัตโนมัติ : ระหว่างการลงทุนในสัญญา / ครบอายุสัญญา / เข้าเงื่อนไขเลิกกองทุน / ครบอายุกองทุน ทั้งนี้ จำนวนเงินที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นอัตราหลังหักค่าใช้จ่ายและ/หรือสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี)
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  0 บาท
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  0 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 3.00% (เก็บจริง 2.50%) ต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.05% ต่อปี (เก็บจริง 0.0214% ต่อปี)
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.25% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  79,811,493.84 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  10.0731 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

0.20

Structured Notes

99.02

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.21

อื่นๆ

-0.43

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (30/04/2024)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 2.35
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 12.65

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ตารางรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge assessment) (ASP-FCN-AI)
แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง_ASP-FCN-AI
Load thai disclaimer