กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 (ASP-AITF5Y1)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  4
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ประเภทโครงการ
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  27 พฤศจิกายน 2558
 • อายุโครงการ
  ประมำณ 5 ปี โดยไม่ต่ำกว่ำ 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน
 • ขนาดกองทุน
  1,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  409,345,574.51 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (AI Fund)ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
 • โทรสาร
  02-286-4470,80
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  เปิดเสนอขำยเฉพำะช่วง IPO เท่ำนั้น IPO ระหว่ำง 19 - 26 พฤศจิกำยน 2558
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  50,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  ไม่กำหนด
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  บริษัทจัดการจะช่าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท่าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่าการับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.00%  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่คิด  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี*  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07%
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.50%

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  409,345,574.51 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  12.7327 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.19

ตราสารหนี้เอกชน

98.86

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB

(%)NAV

24.53

Chow Steel Industries Public Company Limited

Rating

Non Rating (Issuer): Non Rating

(%)NAV

24.49

RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

Non Rating (Issuer): Non Rating

(%)NAV

24.46

G Capital Publilc Company Limited

Rating

Non Rating (Issuer): Non Rating

(%)NAV

24.38

THE PETROLEUM AUTHORITY OF THAILAND

Rating

Fitch(t) (Issuer): AAA(tha)

(%)NAV

1.00

รวม

98.86

อื่นๆ

-0.05

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2015 2016 2017 2018 2019
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.84 4.85 5.43 4.49 5.94
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 0.34 3.84 3.83 3.83 3.84
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.95 1.45 0.51 0.46 0.38
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15
Information Ratio 6.01 0.70 3.52 1.58 6.23
* ตัวชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
อายุประมาณ 5 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB
ณ วันที่ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท
ณ วันที่ลงทุน (65%)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (27/11/2015)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 3.12 1.10 2.12 4.93 4.90 5.20
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 2.56 0.97 1.93 3.84 3.84 3.84
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.35 0.33 0.39 0.32 0.42 0.78
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.15 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15
Information Ratio 2.79 1.72 1.16 4.10 2.85 1.80
* ตัวชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
อายุประมาณ 5 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB
ณ วันที่ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท
ณ วันที่ลงทุน (65%)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 1.09
Tracking Error(%) 0.27

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer