กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  5
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมผสม ที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  13 ธันวาคม 2556
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนด โดยภายใน 6 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนปรับขึ้นผ่านจุดที่มีมูลค่าเท่ากับ 10.60 บาท และบริษัทจัดการสามารถขายทรัพย์สินของกองทุนทั้งหมดเป็นเงินสด
 • ขนาดกองทุน
  1,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  29,897,905.33 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หลักทรัพย์ และหรือ ทรัพย์สินในต่างประเทศ
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Business risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk, FX risk, Leverage risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-286-4480
 • E-Mail
  callcenter@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  ช่วง IPO
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  10,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  -
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  ภายใน 6 เดือนแรก นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน กองทุนจะ Auto redeem เพื่อเลิกกองทุนเมื่อ NAV ปรับขึ้นผ่านจุดที่มีมูลค่าเท่ากับ 10.60 บาท และบริษัทจัดการสามารถขายทรัพย์สินของกองทุนทั้งหมดเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด
  หลังจากกองทุนมีอายุครบ 6 เดือน จะเปิดรับคำสั่งขายคืนทุกวันทำการ
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  -
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  -

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ สำหรับระยะเวลา 6 เดือนแรก นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุนในอัตราไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าทรัพย์สินที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม โดยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 30 วัน  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.15% ต่อปี*
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.5% ต่อปี*
*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  29,897,905.33 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  9.1906 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

7.50

ตราสารทุน

51.30

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

INFORMATION TECHNOLOGY

14.65

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9.30

พาณิชย์

7.36

ประกันภัยและประกันชีวิต

4.37

DISCRETIONARY

4.15

รวม

39.83

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

  ธ.ค. 60 พ.ย. 60 +/-
ALIBABA GROUP HOLDING LTD. 10.04 9.42 0.62
TENCENT HOLDINGS LIMITED CMN 7.57 8.07 -0.50
FACEBOOK INC. 5.29 6.12 -0.83
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD. 4.51 4.57 -0.06
APPLIED MATERIALS INC 2.85 2.68 0.17
รวม/เปลี่ยนแปลง 30.26 30.86 -0.60

หน่วยลงทุน

41.61

หน่วยลงทุน

ACWI US

Rating

(%)NAV

11.50

SKYY US

Rating

(%)NAV

9.89

XLK US

Rating

(%)NAV

6.43

XLV US

Rating

(%)NAV

5.85

AIQ US

Rating

(%)NAV

4.98

รวม

38.65

Derivatives

-0.15

อื่นๆ

-0.26

รวม

100.00

Currency Breakdown ค่าเงินเทียบเท่าไทยบาท

  ธ.ค. 60 พ.ย. 60 % change % NAV
USD 32.57 32.65 -0.25 75.66
HKD 4.17 4.18 -0.24 23.49
THB 1.00 1.00 0.00 0.33
EUR 39.04 38.63 1.05 0.01
JPY 0.29 0.29 0.00 0.00
ที่มา : อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ธปท.

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.40 -0.42 -4.48 -11.65 17.76 -19.43
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 4.31 4.02 7.24 4.58 5.16 -5.31
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 3.05 10.88 14.97 13.12 8.83 18.06
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 5.31 5.16 7.27 6.57 3.90 6.09
Information Ratio -34.82 -0.48 -0.93 -1.57 1.67 -0.96
* 50% MSCI All Country World Total Return Index + 50% JPM Global Aggregate Bond Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13/12/2013)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 14.94 -2.20 0.31 -1.89 2.59 -0.80 -1.43
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 5.60 0.41 0.54 -0.29 1.85 3.74 4.35
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 15.06 15.50 14.63 18.55 14.13 14.22 13.72
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 6.00 6.26 6.03 6.74 5.36 6.06 5.94
Information Ratio 1.09 -0.82 -0.04 -0.11 0.06 -0.39 -0.51
* 50% MSCI All Country World Total Return Index + 50% JPM Global Aggregate Bond Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -1.60
Tracking Error(%) 14.15

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer